ANBI en giften

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag in mindering brengen op zijn belastbaar inkomen. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Per 1 januari 2016 is er nieuwe ANBI-regelgeving. Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt dan verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag.

Vandaar dat ook wij, als Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat, een ANBI-pagina moeten hebben waarop bovengenoemde informatie te vinden is. Hiermede voldoen wij aan de eisen van de Belastingdienst en kunt u uw giften die u geeft aan de Kerk, Diaconie en/of de Zending, binnen de daarvoor geldende belastingregels, in mindering brengen op uw belastbaar inkomen.

U kunt ook gebruik maken van de mogelijkheid van een schenking middels een “Overeenkomst Periodieke gift in geld”. Het voordeel van een dergelijke overeenkomst is dat de geldende drempel bij de belastingaftrek niet van toepassing is op het in de overeenkomst genoemde bedrag. Dit kan u dus extra voordeel opleveren. Deze overeenkomst heeft wel een minimale looptijd van 5 jaar. Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij de penningmeester.

Indien u hieraan deel wil nemen kunt u het formulier downloaden en invullen door op de onderstaande link te klikken.

Informatie omtrent ANBI

Kerk

1 Naam van de Gemeente: Gereformeerde Kerk te Woerdense Verlaat

2 RSIN nummer: 006526809 -- KvK nummer: 76396118.

3 Contactgegevens:
Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat,   
p/a Fort Oranje 75A, 3445 DA Woerden   
E-mail: penningmeesterwv@hotmail.com

4 Bestuurssamenstelling: De kerkelijke gemeente wordt bestuurd door een kerkenraad bestaande uit één predikant, vijf ouderlingen (waarvan één ouderling-kerkrentmeester) en drie diakenen. Het college van kerkrentmeesters bestaat uit 5 leden.

5 Doelstelling/visie: De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

- De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

- Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

- Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

6 Beleidsplan: Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat kunt u vinden door op de onderstaande knop te klikken.

7 Beloningsbeleid: De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de, voor zover van toepassing, overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, organisten, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u door op de link hieronder te klikken.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

8 (Jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten.

9 Begroting / Financiële verantwoording.

 

DIACONIE

1 Naam van de diaconie: Diaconie Gereformeerde Kerk te Woerdense Verlaat

2 RSIN nummer: 824123566 -- KvK nummer: 76396126.

3 Contactgegevens:
Diaconie Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat,
p/a Uitweg 10, 3652 LP Woerdense Verlaat.
E-mail: swjla.de.jong@hetnet.nl

4 Bestuurssamenstelling: De diaconie wordt bestuurd door het college van diakenen.

5 Doelstelling/visie: De diaconie in Woerdense Verlaat deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

6 Beleidsplan: Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link:

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat kunt u vinden via de link:

7 Beloningsbeleid: De diaconie heeft geen werknemers in dienst. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers

8 (Jaarlijks) verslag van de uitgeoefende activiteiten:

9 Financiële verantwoording: Omdat de Zending en Evangelisatie feitelijk onderdeel uitmaakt van de diaconie is hiervan ook de financiële verantwoording opgenomen.