Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat

Privacy Verklaring
Dit is de privacyverklaring van Gereformeerde Kerk Woerdense Verlaat gevestigd te Korte Meentweg 17 Woerdense Verlaat, hierna te noemen: "Instelling".

De Instelling is onderdeel van de landelijke Protestantse Kerk Nederland, hierna te noemen “PKN”.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Deze gegevens worden centraal bij de Landelijke Dienstenorganisatie van de PKN vastgelegd en door de Landelijke Dienstenorganisatie van de PKN beschikbaar gesteld aan onze Instelling.
Uw privacy is voor Landelijke Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de wetgeving in het kader van de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.
Hier vindt u hun privacyverklaring: Privacyverklaring Landelijke Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland

Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij binnen onze Instelling met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: avg@gereformeerdekerkwv.nl

In de tabel aan het einde van dit document kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en welke functionarissen deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites kunnen worden meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. Wij, de Instelling, gebruiken geen cookies bij het bezoeken van onze website. Het enige wat wordt vastgelegd bij bezoek aan de website is het aantal keren dat de pagina’s worden bezocht. Alleen het bezoek wordt bijgehouden, maar zonder informatie wie de pagina heeft bezocht.
Hiervoor is geen toestemming omdat het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Instelling uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Instelling met u heeft, tenzij de Instelling wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In de tabel aan het einde van de privacyverklaring treft u een overzicht aan van de situaties waarin persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Instelling te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Instelling op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Instelling deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Instelling hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Instelling treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Instelling. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De Instelling raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Instelling past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Instelling raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Instelling er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Instelling wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

E-mail: avg@gereformeerdekerkwv.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.