PROTOCOL AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

In dit protocol is beknopt beschreven hoe wij als Gereformeerde Kerk binnen de PKN omgaan met de privacygegevens van onze gemeenteleden.

LEDENGEGEVENS

De gegevens die wij van u vast leggen zijn:

Naam en voornamen c.q. voorletters; straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, geboortedatum en -plaats, alsook het IBAN nummer en e-mail adres (indien beschikbaar).

Daarnaast ook kerkelijke gegevens, zoals bijvoorbeeld doop en datum van ingang van de burgerlijke staat.

Al deze gegevens dienen om het lidmaatschap van onze kerk zo goed mogelijk te laten verlopen.

GEBRUIK LEDENGEGEVENS

We gebruiken deze gegevens om de bedragen voor de kerkbalans te kunnen innen, alsmede andere financiële bijdragen, zoals voor de collectemunten.

Voorts worden die gegevens in voorkomende gevallen gebruikt in de Weekbrief, of om gemeente-informatie te verzenden via e-mail, om uitnodigingen voor bijeenkomsten te versturen, zending en diaconie, voor afkondigingen staande de kerkdienst en voor vermelding verjaardagen.

Wij maken gebruik van het ledenadministratiesysteem van de PKN. Het invoeren, verwerken en muteren van deze gegevens is in handen van de ledenadministrateur . Alleen de ledenadministrateur is bevoegd om gegevens in te voeren, te wijzigen of te verwijderen. De ledenadministrateur is namens de Kerkenraad verantwoordelijk voor het juiste gebruik en verwerking van de persoonsgegevens.

Voor wat betreft de kerkelijke gegevens heeft, naast de ledenadministrateur, de predikant, toegang tot het ledenadministratiesysteem (alleen lezen).

De ambtsdragers en commissies ontvangen van de ledenadministrateur alleen die gegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun ambt/taak.

Individuele leden hebben geen toegang tot het ledenadministratiesysteem. Gegevens van individuele leden zullen dan ook niet op de website van de kerk geplaatst worden, behoudens die van de predikant, van de kerkenraadsleden en hun contactgegevens. Uiteraard met hun toestemming.

BEZWAAR

Elk gemeentelid kan bezwaar maken tegen het gebruik van zijn/haar gegevens door dit schriftelijk kenbaar te maken bij de kerkenraad via de Scriba. Deze zorgt er voor dat de ledenadministrateur dit verwerkt in het systeem.

Op de website van onze kerk en de weekbrief/Rondom de Kerk kunnen foto’s staan waarop je misschien herkenbaar bent. Als je hiertegen bezwaar hebt kun je dit eveneens kenbaar maken bij de Scriba.

Voor de volledigheid met betrekking tot het protocol AVG, wordt tevens verwezen naar de Privacyverklaring op de website van onze kerk.

Uw gegevens worden na het beëindigen van het lidmaatschap verwijderd uit het bestand. Betalingsgegevens moeten echter bewaard worden met betrekking tot de wettelijke bewaartermijn.

Namens de kerkenraad