Rondom de Kerk
laatst
versie

archief

Hierboven vindt u de Rondom de Kerk documenten van de laatste 12 maanden, wilt u een oudere Rondom de Kerk, neemt u dan kontakt op met Ton Fontijn of mail naar website-kerkwv@hotmail.com .

Kopij voor de nieuwe Rondom de Kerk inleveren graag vóór maandag 24 juni 2024 bij de redactie bij voorkeur via de mail: rdkwv1@gmail.com of Uitweg 10, 3652 LG Woerdense Verlaat.

Redactie:

U heeft zich in het verleden ooit aangemeld voor ontvangst van ons kerkblad Rondom de Kerk en daarom ontvangt u periodiek de laatste versie van het kerkblad in uw brievenbus. Mocht U om wat voor reden de periodieke toezending willen beëindigen, dan kunt U dit doen door U af te melden via een mail bericht aan rdkwv1@gmail.com of telefonisch bij Leni de Jong, telefoon 0172-409169, graag met vermelding van de reden van beëindiging.

Rondom de Kerk is al vanaf 1993 het kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Woerdense Verlaat. Als redactie, waarvan sommigen al vanaf het begin, doen wij ons best om naast praktische informatie ook aandacht te hebben voor het kerkelijke en geestelijk leven van de gemeente. Het blad verschijnt om de twee maanden en bevat een aantal standaard rubrieken zoals het “overzicht kerkdiensten”, “verjaardagen 65+”, “bloemen uit de kerk”, “overzicht van de collecte opbrengsten” en een meditatief schrijven van de predikant. Daarnaast bevat het nog informatie over het wel en wee in de gemeente en natuurlijk elke keer een puzzel en een kleurplaat voor de jeugd. Ondanks het feit dat je misschien nu zou denken dat er elke keer weer kopij voldoende is zou ik toch ook nu nog weer een oproep willen doen aan een ieder om gerust de pen ter hand te nemen en een stukje te schrijven voor in het blad. Wij als redactie zien uw bijdrage graag tegemoet.

Elke “pastorale eenheid” binnen onze gemeente krijgt automatisch het blad in de bus. Er bestaan geen abonnementen maar jaarlijks vragen wij om een bijdrage in de kosten. Als u geen lid bent van onze gemeente en toch het blad wilt ontvangen horen wij dat graag van u. Belt u met Leni de Jong, telefoon 0172-409169 of stuur een e-mail naar rdkwv1@gmail.com